บทความประจำเดือนสิงหาคม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการกลุ่ม NS02 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

            กระผม นายสัมพันธ์ กันรัมย์ (ประเภทบัญฑิตจบใหม่) เป็นผู้รับจ้างประจำ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ในการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานดังนี้ จากเดือนที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลชุมเห็ด ได้มีการจัดโครงการการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นที่อยู่อาศัยขึ้นมา ทางคณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานประจำตำบล ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์เพื่อปรึกษาหารือวางแผนการทำงานให้สอดคล้องตามแบบสำรวจและความต้องการของชุมชนในหมู่บ้าน ในการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและผลผลิตดีขึ้นสามารถลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมี และยังสามารถนำความรู้จากการเข้าร่วมการอบรมมาสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ข้อสรุปพื้นที่ในการจัดกิจกรรมคือหมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ หมู่ที่6 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าพบผู้นำชุมชน เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมและขออนุญาตจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งทางผู้นำชุมชนเห็นด้วยและอนุญาตให้จัดกิจกรรมได้แต่ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรการควบคุมโรค เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (COVID 2019) เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่และผู้ปฏิบัติงานเอง ทั้งนี้ควรดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ในขณะปฏิบัติงานควรสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่เข้า-ออกพื้นที่สาธารณะ เว้นระยะห่าง โดยยืนหรือนั่งให้ห่างกันอย่างน้อย 1.5 -2 เมตร หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก และปาก หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

            ในวันที่ 27 กรกฎาคม มีคณะอาจารย์ผู้ดูแลประจำกลุ่ม คือ ดร.ฐพัชร์ คันสอนและอาจารย์ธรภร วิโสรัมย์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เป็นประธานในการเปิดโครงการทั้งนี้โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้คือนายเอกชัย เอาวชีวิน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของดินต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับการปลูกพืชทั้งนี้ยังได้ให้ความรู้เรื่องปุ๋ยหมักและสอนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพด้วยกันสามสูตรคือหนึ่งการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากไข่ สองการทำปุ๋ยหมักน้ำจากมูลสัตว์ สามการทำจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย ซึ่งวัสดุข้างต้นนี้สามารถหาได้จากท้องถิ่นที่อยู่อาศัยได้ ในการจัดโครงการทั้งนี้มีผู้สนใจจำนวนมากแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดทำให้ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมจำนวน 20 ถึง 30 คนและในการจัดโครงการในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอีกด้วย

             การจัดโครงการครั้งนี้ถือว่าได้ผลตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมและยังเป็นความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้และลดต้นทุนการผลิตทำให้มีผลผลิตดีขึ้นและมีคุณภาพดีและยังสามารถนำสูตรปุ๋ยที่ได้จากการอบรม ไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ ให้กับครอบครัวนับว่าเป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่งในการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน

อื่นๆ

เมนู