รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

นายสัมพันธ์ กันรัมย์ (ประเภทบัญฑิตจบใหม่) ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้ปฏิบัติงานหลักสูตร NS02 ประจำตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดังนี้

ในเดือนที่ผ่านมาทางคณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการจัดการประชุมผ่านระบบ google meet เพื่อวางแผนจัดโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” ในการจัดโครงการในครั้งนี้ทางคณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานได้ปรึกษาหารือวางแผนและแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบงานในส่วนงานต่างๆประสานงานกับเทศบาลเมืองชุมเห็ดและผู้ใหญ่บ้าน บ้านเมืองใหม่ เพื่อขอจัดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่หมู่บ้านเมืองใหม่ และในกิจกรรมจะเน้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และ อสม. 

ในวันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” ขึ้น โดยในกิจกรรมดังกล่าว มีท่านอาจารย์สุภาพร มะรังสี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ใหญ่บ้านเมืองใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้  มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและมีนักศึกษาชั้นปีที่4 คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ความรู้ด้านการบริหารร่างกายเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อสมองในผู้สูงอายุ และท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์กร ชัยวงศ์ เป็นผู้มาให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆในผู้สูงอายุ

และได้จัดเก็บข้อมูล Community Big Data (CBD) และปักหมุดพื้นที่ โดยมีการเก็บข้อมูลลงใน Application U2T ซึ่งมีข้อมูลทั้งหมด 10 หัวข้อ ได้แก่ 1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2. แหล่งท่องเที่ยว 3. ที่พัก/โรงแรม 4. ร้านอาหารในท้องถิ่น 5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6. เกษตรกรในท้องถิ่น 7. พืชในท้องถิ่น 8. สัตว์ในท้องถิ่น 9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู