ข้าพเจ้า  นายสัมพันธ์ กันรัมย์ เป็นผู้รับจ้างงานหลักสูตร NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ประเภทบัญฑิตจบใหม่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)” รายงานปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม ดังนี้

1 กรกฎาคม 2564 ทางอาจารย์ได้นัดประชุมผ่านช่องทาง Online เพื่อวางแผนการทำงานประจำเดือนและได้มีการแบ่งกลุ่มการรับผิดชอบงานได้ 4 กลุ่มด้วยกัน โดยผมได้อยู่ในกลุ่มที่ 4 เรื่อง การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม(การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)คิดเป็นร้อยละ 10 ของกิจกรรมทั้งหมด

8 กรกฎาคม 2564 เข้าร่วมการประชุมผ่านช่องทาง Online เพื่อชี้แจงการดำเนินงานเรื่องเกี่ยวกับ14 ตัวชี้วัดเพื่อลงในระบบ

9 กรกฎาคม 2564  ได้นัดพบปะเพื่อประชุมงานและอาจารย์ได้มอบหมายงานเกี่ยวกับการประเมินคัดกรอง ผู้สูงอายุภายในตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และร่วมการวางแผนและปรึกษาในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม และเวลาประมาณ 20.00 .ทางอาจารย์นัดประชุม Online เพื่อวางแผนดำเนินงานที่รับผิดชอบ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มีการนัดประชุมเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมและสรุป14 ตัวชี้วัด โดยมีการนำเสนอคณะอาจารย์ให้แต่ละโครงการให้เกิดการเชื่อมโยงกันเพื่อเป็นการต่อยอดในการจัดทำโครงการให้เป็นประโยชน์ต่อการชุมชนและบุคคลในชุมชน

ทั้งนี้การดำเนินงานต่างๆต้องยกเลิกการลงพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด เพื่อความปลอดภัยของผู้ลงพื้นที่และประชาชนในพื้นที่

 

อื่นๆ

เมนู