ข้าพเจ้านายชินกฤต บุษรากุล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมในโครงการถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบผสานสีผ้าไหมมัดหมี่ ในตำบลวังเหนือ

     ผ้าไหมมัดหมี่เป็นศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองอย่างหนึ่งที่นิยมทำกันมานาน ลวดลายของผ้าไหมมัดหมี่นั้นส่วนใหญ่เกิดจากวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ บางลวดลายเชื่อมโยงกับคติและความเชื่อที่นับถือกันมา แต่ก่อนที่จะได้ลวดลายสวย ๆ นั้น จะต้องทำการออกแบบลวดลายผ้าไหมโดยการใช้กราฟในการเขียนเสียก่อน ขั้นตอนแรกจะกำหนดช่องบนกระดาษกราฟ โดยให้ 1 ช่องบนกระดาษกราฟเท่ากับลายมัดหมี่ 1 ลำ เวลาเขียนลายให้ใช้ดินสอจุดเบา ๆ ลงที่ช่องกราฟให้เห็นโครงสร้าง จากนั้นฝนดินสอลงเต็มช่องกราฟ โดยเขียนลายจากด้านบนลงด้านล่าง และเขียนลายตรงกลางกระดาษกราฟก่อน ถ้าเป็นลายเรขาคณิตมุมทุกมุมจะต้องตรงกัน และสามารถแบ่งครึ่งได้เสมอกัน หรือเท่ากันทั้งสองด้าน หลังจากทำลวดลายส่วนบนของผืนผ้าแล้ว จึงมาทำเชิงผ้าทีหลัง และลงสีให้สวยงาม

     การออกแบบลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ เพื่อให้ตอบรับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องแต่งกาย ดังนั้นลวดลายจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภคใช้พิจารณาตัดสินใจซื้อและยังช่วยสืบทอดวัฒนธรรมด้านการออกแบบลวดลายของตำบลวังเหนือให้สืบทอดต่อไปยังชนรุ่นหลัง

 

อื่นๆ

เมนู