1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การวิเคราะห์ชุมชนการพัฒนากลยุทธ์เชิงรุก “ขนมไทยสู่สินค้าOTOP” ในตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 การวิเคราะห์ชุมชนการพัฒนากลยุทธ์เชิงรุก “ขนมไทยสู่สินค้าOTOP” ในตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

  ข้าพเจ้านายชินกฤต บุษรากุล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้เข้าวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาสู่กลยุทธ์เชิงรุกของขนมไทยในตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดังต่อไปนี้

    กลยุทธ์เชิงรุก เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนวังเหนือพบว่า ชาวบ้านมีโอกาสได้อบรมเกี่ยวกับการทำขนมลูกชุบ จากวิทยากรที่มีความรู้ด้านขนมไทยในอำเภอบ้านด่าน จนสามารถนำความรู้และวิธีการมาใช้ในการผลิตขนมลูกชุบได้อย่างชำนาญ มีรสชาติอร่อย สีสันสวยงาม และยังนำมาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านในชุมชนได้ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ในขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถออกไปจำหน่ายสินค้าภายนอกชุมชนได้ ประกอบกับรูปแบบของขนมลูกชุบยังเป็นแบบเดิม ๆ คือรูปผลไม้ ซึ่งยังไม่เป็นที่ดึงดูดใจผู้ซื้อเท่าที่ควร

    ดังนั้นในการพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกจึงส่งเสริมการผลิตของขนมไทยในตำบลวังเหนือ ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นหัวใจสำคัญที่จะเป็นกลยุทธ์ดึงดูดใจผู้ซื้อเช่น ปรับการผลิตลูกชุบที่แต่เดิมเป็นรูปผลไม้เปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่น ๆ หรือหาภาชนะบรรจุที่น่าสนใจเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ซื้อได้เลือกซื้อ และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การทำเพจขายขนมลูกชุบของชุมชนลงในเฟซบุ๊ก

อื่นๆ

เมนู