NS03 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสานเสื่อกก ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

​ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ โมคศิริ ประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS03 หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม ถึง 19 มีนาคม 2564
​จากการพูดคุยกับชาวบ้าน บ้านหนองสะโน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวส่วย จะมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย คือช่วยเหลือตนเอง พึ่งพาอาศัยกัน และจะมีการทำสิ่งของไว้ใช้เอง ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง หรือการสานเสื่อกก โดยกกเป็นพืชชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมายหลายแบบหลายชนิด ชาวบ้าน บ้านหนองสะโน ได้มีการปลูกต้นกกไว้เกือบจะทุกครัวเรือน โดยอาศัยที่ว่างในบริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์ และนำกกที่ปลูกไว้มาทอเป็นเสื่อไว้ปูนอน เริ่มมีการรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อทอเสื่อจำหน่ายหารายได้ให้ครอบครัว ซึ่งเดิมการทอเสื่อนั้นจะทอเสื่อแบบลายโบราณคือลายกระจับเพียงลายเดียวและลักษณะของเสื่อเป็นเสื่อผืนใหญ่ แต่ก็จะประสบกับปัญหาคือขายไม่ได้ราคา และไม่มีตลาดรองรับ หากได้รับการพัฒนาหรือส่งเสริมสมรรถนะการบริหารตนเอง อาจช่วยในการกระตุ้นการขายให้ดีขึ้นได้

อื่นๆ

เมนู