ข้าพเจ้า นาย สุรนัย ศรีชมภู ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์มแนวทางการสำรวจข้อมูลเพื่อการดำเนินกิจกรรม หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง”ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

จากการที่ทางกระผมและทีมงานได้วางแผนในการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมานั้น เราจึงได้จัดโครงการผู้สูงวัยขึ้นมา เราได้มีการวางแผนงานแบ่งงานการรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้โครงการที่จัดขึ้นผ่านไปได้ด้วยดี แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และยังพบว่ามียอดผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก  ทางเราจึงปรับรูปแบบโครงการ โดยจัดในรูปแบบ NEW NORMAL เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเพื่อที่จะให้โครงการได้ดำเนินต่อไปได้และสามารถเป็นไปตามแผนงานตามรูปแบบงานที่ได้วางแผนไว้ต่อไป

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงได้จัดโครงการแบบ NEW NORMAL ขึ้น โดยได้จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมโครงการไม่เกิน 50 คน มีการตรวจและวัดอุณหภูมิร่างกายของแต่ล่ะคนที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการสอบถามผู้ที่มาร่วมโครงการอย่างน้อยต้องฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็ม ได้มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แต่เพื่อการลดความเสี่ยงโดยการใช้การถ่ายทอดสดผ่านเทคโนโลยีเพื่อลดเสี่ยงต่อการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก มีการป้องกันเว้นระยะห่างใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะจัดโครงการ ซึ่งผลจากการจัดโครงการครั้งนี้พบว่า ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการและร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเป็นอย่างดี จึงทำให้โครงการของเราสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้

อื่นๆ

เมนู