1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การดึงข้อมูลแบบสอบถาม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลชุมชนในโครงการ “U2T Covid Week” ที่ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 การดึงข้อมูลแบบสอบถาม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลชุมชนในโครงการ “U2T Covid Week” ที่ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายสิริมงคล บุตรขัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ในการดึงข้อมูลแบบสอบถาม 01 เพื่อจะใช้ในการนำเสนอข้อมูลชุมชนของโครงการ “U2T Covid Week” จะเป็นข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนในตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่จัดทำข้อมูลเพื่อจะใช้ในการนำเสนอข้อมูลชุมชนของโครงการ “U2T Covid Week” เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจชุมชน ทำให้ทราบถึงข้อมูลของชาวบ้านในชุมชนในหลายๆเรื่อง อย่างเช่น ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและมีผู้ป่วยติดเตียง ประชากรในชุมชนตำบลวังเหนือส่วนใหญ่มีรายได้น้อย เนื่องจากอาชีพหลักคือเกษตรกรทำให้รายได้ที่มีนำไปใช้เพื่อการเกษตรทำให้ไม่เพียงพอในการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดหนี้สิน ข้าพเจ้าหวังว่าการดึงข้อมูลแบบสอบถาม 01 เพื่อนำเสนอในครั้งนี้ จะทำให้ชาวบ้านในชุนชนได้ทราบถึงข้อมูลโดยรวม ที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียของชุมชนและจะนำข้อมูลที่ได้รับในการนำเสนอไปพัฒนาชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู