NS03 การประกอบอาชีพของประชาชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

              

ข้าพเจ้า นางสาวช่อแก้ว ร่ำรวย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่เพื่อสำรวจและสัมภาษณ์ข้อมูลประชากร ของประชาชนในตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ประชากรในวัยทำงานส่วนใหญ่เดินทางไปทำงานต่างจังหวัด ประชากรที่อาศัยอยู่ในตำบลเป็นผู้สูงอายุและเด็ก  ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพและส่วนน้อยประกอบอาชีพทำนาเพื่อบริโภคเท่านั้น ส่วนประชาชนวัยทำงานที่อาศัยอยู่ในชุมชนตำบลวังเหนือนั้น ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา ทำไร่ ทำสวน รับจ้างทั่วไป และมีบางครัวเรือนหรือส่วนน้อยที่ผลิตสินค้าขาย สินค้าที่ผลิตมากในชุมชนตำบลวังเหนือได้แก่ ผ้าทอ เสื่อกก ตะกร้าจักสาน น้ำพริก น้ำดื่มสมุนไพร แต่ก็มีผู้ผลิตไม่มากนัก เนื่องจากสินค้าที่ผลิตมานั้นไม่มีที่วางจำหน่าย และไม่สามารถหาตลาดจำหน่ายสินค้าได้ เมื่อไม่มีที่วางจำหน่ายสินค้าและสินค้าขายไม่ดีทำให้ประชากรส่วนมากในวัยทำงานหันไปประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน และรับจ้างทั่วไปแทนการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย รายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้รายปีจึงไม่เพียงพอกับการใช้จ่าย

จะเห็นได้ว่า ปัญหาด้านเศรษฐกิจของตำบลวังเหนือยังมีความสำคัญที่ต้องแก้ไข เนื่องด้วยผลกระทบหลายๆด้าน ทั้งจากสถานการณ์การกระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน ผลผลิตที่ลดลง การขายสินค้าไม่ได้ ไม่มีสถานที่จัดจำหน่าย แต่ภูมิปัญญาและความรู้ด้านอาชีพในตำบลยังคงหลงเหลืออยู่ แต่ต้องได้รับการพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู