NS03 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนการฉีดวัคซีนด้วยเสน่ห์สำเนียงทั้ง 3 ภาษา เขมร ลาว ส่วย

ข้าพเจ้านาย สุรนัย ศรีชมภู ประเภทบัณทิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากสถานการณ์ในปัจจุบันโรคไวรัสโควิด-19 ได้กลับมาระบาดอีกครั้ง ทำให้ประชาชนมีความเดือดร้อนและมีความวิตกกังวลในการระบาดในรอบใหม่นี้  ข้าพเจ้าและทีมงานจึงได้ทำการประชุมร่วมกับทีมเพื่อจะจัดอบรมความรู้ วิธีป้องกันโรคโควิด-19 และการเข้ารับการฉีดวัคซีน ประจำตำบลวังเหนือ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยได้ลงพื้นที่ไปให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชน ประชุมร่วมกับกับนายก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนของแต่ล่ะหมู่บ้าน ซึ่งในที่ประชุมได้พูดถึงประเด็นการปรับตัวในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโควิด-19 และทางทีมผู้ปฏิบัติก็ได้แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับชาวบ้าน เพื่อใช้ป้องกันโรคโควิด-19 ในเบื้องต้น

สำหรับการฉีดวัคซีนนั้น ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ และชาวบ้านในตำบลก็มีความตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ชาวบ้านบางส่วนก็ได้ทำการฉีดวัคซีนไปบ้างแล้ว และก็มีบางส่วนที่กำลังรอคิวในการฉีดวัคซีน ในตำบลวังเหนือชาวบ้านจะมีการประชาสัมพันธ์ในการช่วยกันไปฉีดวัคซีน เป็นภาษาพื้นบ้านของตัวเองทั้งภาษา เขมร ลาว ส่วย ทำให้ชาวบ้านนั้นสื่อสารกันง่ายและเข้าใจเรื่องของวัคซีนประโยชน์ของการฉีดวัคซีน และยังเป็นสำเนียงเฉพาะตัวมีความไพเราะและน่ารักสามารถรับชมได้ในตอนท้ายของคลิปวิดีโอประจำเดือน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู