1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การพัฒนาชุมชนสู่การท่องเที่ยวแหล่งการเรียนรู้เชิงการเกษตรในชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 การพัฒนาชุมชนสู่การท่องเที่ยวแหล่งการเรียนรู้เชิงการเกษตรในชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายสิริมงคล บุตรขัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จากการที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมจัดทำแผนที่เดินดินสู่การท่องเที่ยวแหล่งการเรียนรู้เชิงเกษตรของชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่สนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงเกษตรของชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

จากการสำรวจชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ มีชาวบ้านหลายคนที่มีพื้นที่ในการทำเกษตร (ทำนาข้าว,มันสำปะหลังและอ้อย) แต่จะมีชาวบ้านไม่กี่คนที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่3 บ้านหนองโสน, หมู่ที่4 บ้านกะหาด, หมู่ที่5 บ้านสำโรง, หมู่ที่7 บ้านแคน, หมู่ที่8 บ้านไผ่ทุ่ง, หมู่ที่9 บ้านโสนน้อย, หมู่ที่11 บ้านหนองไผ่ ที่ใช้พื้นที่นั้นมาทำเกษตรที่จะสามารถนำมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและให้ความรู้เชิงเกษตรได้ นั่นคือเกษตรทฤษฎีใหม่และโคกหนองนา ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจชุนชนตำบลวังเหนือ ข้าพเจ้าและทีมงานจึงนำข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่สำรวจมาพัฒนาแผนที่เดินดินเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่และโคกหนองนาของชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู