ข้าพเจ้า นางสาวช่อแก้ว ร่ำรวย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการที่ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้านการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ในบางพื้นที่ได้พบปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรที่สำคัญ คือเรื่องดินยังไม่เหมาะสมนการเพาะปลูกพืช เนื่องจากดินที่ชาวบ้านใช้ทำการเกษตรนั้นได้มาจากดินที่ถูกขุดเพื่อทำเป็นหล่งน้ำหรือสระน้ำ ดินเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นดินเหนียว จึงทำให้เป็นปัญหาในการปลูกพืช พืชที่ปลูกจะไม่ค่อยเจริญเติบโตงอกงามเท่าที่ควร การสำรวจในครั้งนี้เราพบวิธีการแก้ไขปัญหาจากการพูดคุยกับชาวบ้านคือ นายเล็ก สุขมาก ชาวบ้านหมู่ 6 บ้านสำโรงน้อย ตำบลวังเหนือ ได้ทำการปรับดินโดยวิธีการแกล้งดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อการเพาะปลูกพืชในการเกษตร แก้ไขโดยวิธีการควบคุมระดับน้ำใต้ดิน พยายามคุมน้ำใต้ดินให้อยู่เหนือชั้นดินเลน หว่านปูนให้ทั่วพื้นที่ โดยใช้ปูน 1-2 ตันต่อไร่ แล้วไถกลบ ใช้น้ำชะล้างความเป็นกรดออกจากหน้าดินควบคุมน้ำใต้ดินให้อยู่เหนือชั้นดินเลน การยกร่องปลูกพืช จะต้องขังน้ำไว้ในร่องเพื่อใชถ่ายเทเปลี่ยน เมื่อน้ำในร่องเป็นกรดจัด พืชที่ปลูกคือ เผือก ข้าวโพด กล้วย มะม่วง ฝรั่ง ถั่วพลู ฟักทอง และผักสวนครัว

จากวิธีการปรับปรุงดินที่เรียกว่า “การแกล้งดิน” ของนายเล็ก สุขมาก มีการพัฒนาและทำให้ปัจจุบันการปลูกพืชต่างๆ ได้ประสบผลสำเร็จตามความคาดหมายและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้มีปัญหาเรื่องดินภายในชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู