1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรสู่สินค้า OTOP ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ (ระยะสำรวจ)

NS03 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรสู่สินค้า OTOP ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ (ระยะสำรวจ)

NS03 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรสู่สินค้า OTOP ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ (ระยะสำรวจ)

ข้าพเจ้า นางสง่า พันธ์เจาะ ประเภทประชาชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการสำรวจเก็บข้อมูลชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ เป็นต้นมา พบว่า การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรในตำบลวังเหนือ มีการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรที่หมู่ 4 บ้านกะหาด และหมู่ 12 บ้านสัมพันธ์ โดยการจัดตั้งกลุ่มการผลิตของหมู่บ้านขึ้นมาภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่ ซึ่งสินค้าที่ผลิตแล้วถูกนำไปวางจำหน่ายที่ OTOP ของอำเภอบ้านด่าน เครื่องดื่มสมุนไพรที่นำไปวางจำหน่าย ได้แก่ น้ำกระเจี๊ยบ น้ำมะนาว น้ำใบบัวบก น้ำเก๊กฮวย น้ำลำไย น้ำมะตูม น้ำเฉาก๊วย เครื่องดื่มสมุนไพรบางอย่างกลุ่มผู้ผลิตได้ทำการปลูกพืชผลไว้ผลิตเองด้วย จากการสอบถามกลุ่มผู้ผลิตพบว่าเครื่องดื่มสมุนไพรของตำบลวังเหนือยังไม่เป็นที่นิยมและยังไม่เป็นที่รู้จัก จึงทำให้การจำหน่ายสินค้าจำหน่ายได้น้อยมาก หรือบางครั้งผลิตไปแล้วอาจจำหน่ายไม่ได้ และเมื่อทีมงานได้ลงสำรวจพื้นที่จริงแล้วพบว่า จุดเด่นที่สำคัญอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์ คือเรื่องรสชาติ แต่สิ่งที่ควรแก้ไขคือเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่น่าสนใจ จึงอาจทำให้ยังไม่ดึงดูดลูกค้าและทำให้จำหน่ายสินค้าไม่ดีนัก

ดังนั้นทางทีมงาน NS03 จึงได้ร่วมกันสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ว่า ในปัจจุบันเครื่องดื่มสมุนไพรของตำบลวังเหนือมีแหล่งวางจัดจำหน่ายน้อย และบรรจุภัณฑ์ยังไม่สวยงามและน่าดึงดูดผู้ซื้อมากนัก ทีมงานเราจะนำข้อมูลที่ได้มาไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อโดยให้เจ้าของผลิตภัณฑ์มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป

     

อื่นๆ

เมนู