ข้าพเจ้า นายชินกฤต บุษรากุล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ทำการหาข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทผู้นำกับการพัฒนาชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดังนี้

    ผู้นำในความหมายทั่วไป หมายถึง บุคคลผู้มีอิทธิพลต่อผู้อื่นในการชี้นำ ดลใจ หรือกระตุ้นให้บุคคลอื่นทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององค์กรและกลุ่มที่ได้วางไว้ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการ จากการสำรวจพื้นที่ พบว่าผู้นำที่มีบทบาทในการพัฒนาตำบลวังเหนือ มีหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งแต่ละท่านก็มีบทบาทที่สำคัญแตกต่างกันไป ในที่นี้ข้าพเจ้าขอกล่าวถึง นายสัญญา ชาญวิเศษ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลกำนัน และผู้ใหญ่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้านของตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ท่านได้แสดงเจตจำนงไว้ว่า “ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถ ด้วยความสุจริต เที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทำปราศจากโทษเสียหาย และบังคับประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และรวมใจทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา”

   จากการที่ได้พูดคุย ปรึกษาหารือกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ ทำให้เรียนรู้ได้ว่า ท่านคือบุคคลที่ชาวบ้านรัก เป็นนักพัฒนา มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล อุดทิศตน และเสียสละเพื่อชุมชนอย่างเสมอมา ท่านได้เล่าว่า พื้นที่ตำบลวังเหนือในเมื่อก่อนแห้งแล้ง ปลูกพืชผักทางการเกษตรไม่ได้ ท่านจึงมีแนวคิดขุดสระน้ำ เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกระจายทั่วตำบล จนปัจจุบันทุกครัวเรือนมีน้ำใช้ไม่ขาด และถือได้ว่าเป็นตำบลที่มีแหล่งน้ำมากที่สุดแห่งหนึ่งของอำเภอบ้านด่าน นอกจากนี้ท่านยังให้ความสำคัญกับการสร้างสัมมาชีพในชุมชน ให้คนในชุมชนมีที่ทำมาหากิน มีรายได้ และอยู่อย่างมีความสุข

   ดังนั้น ผู้นำคือบุคคลที่จำเป็นต่อการพัฒนาในระดับต่างๆ การพัฒนาในระดับชุมชนก็เช่นเดียวกัน ถ้าผู้นำมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ สามารถใช้คุณสมบัติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม จะเป็นการสร้างความสุขหรือสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้น อำนาจของผู้นำ จะต้องมีการใช้ให้ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชุมชน การพัฒนาชุมชนให้ประสบกับความสำเร็จจำเป็นที่ต้องมีผู้นำที่เข้มแข็ง ดังเช่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ ซึ่งข้าพเจ้าได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งคือ “ศักยภาพของผู้นำส่งผลต่อการพัฒนา การสร้างความเชื่อมั่นให้คนในชุมชนยอมรับ ย่อมจะทำให้เกิดความร่วมมือของคนในชุมชนต่อไป”

อื่นๆ

เมนู