1. หน้าแรก
 2. พยาบาลศาสตร์
 3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
 4. NS03 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 2564

NS03 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 2564

ดิฉันนางสาวชลลดา  ผิวเกลี้ยง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติปฏิบัติงานด้านการนำเข้าข้อมูล, ด้านการสนับสนุนโครงการต่างๆ และลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 4 ครั้ง 3 หมู่บ้าน ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีบ้านหนองขอน หมู่ 7 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์, บ้านโนนอิน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์, หมู่ 1 บ้านปรือ ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตาม รายงานการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ด้านนำเข้าข้อมูล และด้านสนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ NS03

ในวันแรกของทุกสัปดาห์ ปฏิบัติงานด้านการนำเข้าข้อมูล นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชน ประจำอำเภอกระสัง ทำการลงข้อมูลเนื้อหาในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ให้เป็นปัจจุบัน และปรับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ในช่วงวันที่ 23-26 นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชน ประจำอำเภอกระสัง ปฏิบัติงานด้านการนำเข้าข้อมูล นำเข้าข้อมูลผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และลงพื้นที่จำนวน 1 ครั้ง

ในช่วงวันที่ 1-5 นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชน ประจำอำเภอกระสัง ปฏิบัติงานด้านการนำเข้าข้อมูล นำเข้าข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “”โคก หนอง นา โมเดล”” ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และลงะพื้นที่จำนวน 1 ครั้ง

ในช่วงวันที่ 8-12 นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชน ประจำอำเภอกระสัง ปฏิบัติงานด้านการนำเข้าข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงาน บริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และลงพื้นที่จำนวน 1 ครั้ง

ในช่วงวันที่  15-19 นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชน ประจำอำเภอกระสัง ปฏิบัติงานด้านการนำเข้าข้อมูล นำเข้าข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และลงพื้นที่จำนวน 1 ครั้ง

ผลการปฏบัติงานและรายละเอียดการปฏิบัติงานด้านการนำเข้าข้อมูล

ผลและรายละเอียดการปฏิบัติงานด้านการนำเข้าข้อมูล ลงข้อมูลเนื้อหาในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 2 ครั้ง ให้เป็นปัจจุบัน และปรับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 11 ครั้ง สนับสนุนการดำเนินงาน, ทำฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตำบลกระสัง และตำบลศรีภูมิ จำนวน 30 หมู่บ้าน

ผลการปฏบัติงานและรายละเอียดการปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ

 • ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจงาน ในภารกิจงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ พัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีบ้านหนองขอน หมู่ 7 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ภาพที่ 1 ลงพื้นที่โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีบ้านหนองขอน หมู่ 7 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

 • สนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจงาน จิตอาสาพระราชทาน ROYAL THAI VOLUNTEERS 2 ครั้ง ณ บ้านหนองขอน หมู่ 7 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ภาพที่ 2 ลงพื้นที่กิจกรรมกรรมจิตอาสาพระราชทาน ROYAL THAI VOLUNTEERS 2 ครั้ง ณ บ้านหนองขอน หมู่ 7 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์,

 • พัฒนาสื่อวิดิทัศน์ ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ณ บ้านโนนอิน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพที่ 3 ลงพื้นที่พัฒนาสื่อวิดิทัศน์ ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ณ บ้านโนนอิน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 • สนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจงาน ในลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการวัดขนาดแปลงครัวเรือนต้นแบบ ของโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ณ หมู่ 1 บ้านปรือ ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ภาพที่ 4 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการวัดขนาดแปลงครัวเรือนต้นแบบ ของโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ณ หมู่ 1 บ้านปรือ ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

 • ประชาสัมพันธ์ขู้มูลข่าวสาร ผ่านทาง Facebook จำนวน 11 ครั้ง
 • จัดทำภาพโปสเตอร์ในหัวข้อ ผ้าไทย ใส่ให้สนุก และหัวข้อ งามสง่าด้วยผ้าไทย

       

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบปัญหาอากาศที่ร้อนและระยะทางที่ไกล แต่ได้รับการดูแลจากพี่ๆ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสังเป็นอย่างดี

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. เทคนิคการใช้ Microsoft Office

2. ได้เรียนรู้เรื่องของการจัดทำภาพโปสเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

3. ได้เรียนรู้ในเรื่องของงานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ทั้งการทำคลิปวิดิโอและการเขียนเนื้อหาข่าว

4. ได้เรียนรู้การทำงานกันเป็นทีม

5. ได้เรียนรู้การลงพื้นที่ในตำบล

6. ได้เรียนรู้การทำงานกับทางมหาวิทยาลัย

7. ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนในแต่ละพื้นที่

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชน ประจำอำเภอกระสัง มีแผนการดำเนินงานในเดือน เมษายน 2564 โดยทำจัดทำข้อมูลด้านการนำเข้าข้อมูล และด้านการสนับสนุนโครงการต่างๆ เพิ่มเติม และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

 • โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

  คลิปวิดิโอ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน

อื่นๆ

เมนู