ข้าพเจ้านายชินกฤต บุษรากุล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเชิงรุก คือ “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน”  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในตำบลวังเหนือ โดยจะเน้นการเข้าไปเคลียร์พื้นที่ ทำความสะอาด เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้สามารถลงพื้นที่เข้าไปปฏิบัติติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยจะมี 3 STEPs คือ

STEP 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด                                                                              คือ กิจกรรมการทำความสะอาดพื้นที่ในบริเวณต่าง ๆ  รอบชุมชน เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้สภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาดและน่าอยู่มากขึ้น

STEP 2 สร้าง SAFE ZONE เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด                                                                                  คือ การเตรียมความพร้อมในการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย โดยการให้ความรู้และรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุข เกี่ยวกับมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

STEP 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด 19                                                                    คือ การจัดหาและบริหารจัดการอุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน มีการแจกจ่ายหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งมีจุดคัดกรอง จุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล และจัดหาอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในชุมชน

             เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ชุมชนตำบลวังเหนือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการตามขั้นตอนที่ได้กล่าวข้างต้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อทั้งต่อตนเอง ครอบครัว คนรอบข้าง และสังคม

อื่นๆ

เมนู