นางประทุมทอง บุตรเงิน ประเภทประชาชน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่กับคณะทีมงาน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จากคณะพยาบาลศาสตร์ NS03 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศระหว่าง วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข้าพเจ้านางประทุมทอง บุตรเงิน กับคณะทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บสำรวจข้อมูลการทำเกษตรพอเพียง โคกหนองนาโมเดล ตลอดจนการประกอบอาชีพเสริม ของ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ และบริเวณพื้นที่ทำกินของประชาชนที่เป็นเกษตรกรเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และรับทราบถึงปัญหาได้โดยตรงตามข้อเท็จจริง โดยใช้วิธีการสำรวจตอบแบบสอบถาม ด้วยการถาม- ตอบ สัมภาษณ์ สนทนา ไปจนถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงที่มากสุด
ร้านค้าเกษตรชุมชน บ้านอารัง ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ร้านค้าเกษตรชุมชน เปิดเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน เพื่อให้ใช้เป็นช่องทางการตลาดเป็นจุดเชื่อมโยง การกระจายผลผลิตทางการเกษตรไปวางจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นทางเลือกช่วยให้เกษตรกรมีตลาดจำหน่ายผลผลิตที่แน่นอนมีรายได้เพิ่มขึ้น และเกิดความยั่งยืนในอาชีพ สินค้าที่เกษตรกรได้มาวางจำหน่าย ได้แก่ ฟักทอง พริก หัวหอม หัวกระเทียม มัน เผือก ข้าวโพด ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว ไข่เป็ด ตลอดจนสินค้าแปรรูปอื่นๆ

   


ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่า ร้านค้าเกษตรชุมชน บ้านอารัง แห่งนี้ มีการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ของเกษตรกรให้มีสถานที่จำหน่าย ส่งเสริมรายได้ให้กับครัวเรือน เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน ช่วยในด้านพัฒนาเศรษฐกิจของคนในชุมชน อำนวยความสะดวกในการจำหน่าย ซื้อ-ขาย ตลอดจนระแวกใกล้เคียง ปลูกฝังคนในชุมชน และจะนำไปสู่การพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู