ข้าพเจ้า นางสาวอรวี  ศรีสังข์ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์มแนวทางการสำรวจข้อมูลเพื่อการดำเนินกิจกรรม หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง”ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากที่ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลวังเหนือ ได้จัดโครงการหลักสูตรอบรบเชิงปฏิบัติติการออกแบบลายผ้าด้วยเทคนิคสร้างลายจากแม่ลาย โดยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบลวดลายผ้าไหม วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ตำบลวังเหนือ ที่ผ่านมา พบว่าคนในชุมชนมีกลุ่มทอผ้าด้วยกันทั้งหมด 5 กลุ่ม โดยแบ่งตามหมู่ที่มีได้แก่ หมู่ 2,4,8,9 และ หมู่ 12 โดยแต่ละหมู่จะมีการทอผ้าที่ลวดลายแตกต่างกันตามวัฒนธรรมที่ได้รับมาตั้งแต่โบราณ วัฒนธรรมที่มีในชุมชนตำบลวังเหนือได้แก่ วัฒนธรรมกลุ่มเขมร วัฒนธรรมกลุ่มลาว และวัฒนธรรมกลุ่มส่วย 3 วัฒนธรรมที่กล่าวมานี้ มีการดำรงชีวิต ภาษา รวมถึงเทคนิคการทอ สี และลายผ้าทอที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน อาทิเช่น วัฒนธรรมกลุ่มเขมร มีการทอผ้าที่นิยมใช้ผ้าไหม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชน มีรูปแบบลายผ้าที่เรียบง่าย สีสันสวยงาม มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ หลังจากที่วิทยากรได้ให้ความรู้ชาวบ้าน และพาชาวบ้านแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมการสร้างลายจากแม่ลาย โดยการนำผ้าไหมของแต่ละกลุ่มมาสร้างลายไหม ส่งผลให้แต่ละกลุ่มที่เข้าร่วม   สามารถสร้างลายผ้าที่มีความสวยงาม แปลกใหม่ และไม่ซ้ำใคร ซึ่งแตกต่างจากลายผ้าเดิมๆ ของชาวบ้านที่เคยทำมา

จากการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทางทีมงานตำบลวังเหนือจะมีการติดตามงาน ความคืบหน้า ของกลุ่มทอผ้าในตำบลวังเหนือ จากที่ได้เข้าอบรมและออกแบบลายผ้าทอของแต่ละกลุ่ม เพื่อนำลายที่ออกแบบได้มาผลิตเป็นผ้าทอที่ใช้ได้จริง เป็นการช่วยยกระดับผ้าทอของชุมชนและยังผลิตภัณฑ์ประจำตำบลวังเหนืออีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู