NS03 วัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายของชาววังเหนือ ต.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ โมคศิริ ประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS03 หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

                         

 

ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทุนที่มีอยู่เดิมในชุมชนจากการสอบถามชาวบ้าน และปราญชุมชน  ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขมรและชาวส่วย จะมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย คือช่วยเหลือตนเอง พึ่งพาอาศัยกัน และจะมีการทำสิ่งของไว้ใช้เอง ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง และเสื่อกก  โดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายเขมร ที่กระจายกันอยู่ในบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีประเพณีการทอผ้าที่สวยงามสืบทอดกันมาช้านาน นอกจากไว้ใช้เองแล้วยังมีการทอผ้าไหมไว้ขายเพื่อเป็นอาชีพเสริมในครัวเรือน โดยปัญหาที่พบคือไม่มีตลาดรองรับ การค้าขายยังไม่ดีเท่าทีควร ชาวบ้านยังคงขายผ้าไหมเองตามบ้าน หากได้รับการพัฒนาหรือส่งเสริม อาจช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้

ลิงค์วีดีโอ

อื่นๆ

เมนู