ข้าพเจ้านายชินกฤต บุษรากุล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ของชุมชนวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดังต่อไปนี้

   จุดแข็งของชุมชนคือ ชาวบ้านในชุมชนมีความรักความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีผู้นำชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารงาน มีความเป็นผู้นำสูง เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สามารถเป็นที่พึ่งและที่ปรึกษาให้กับลูกบ้านได้เป็นอย่างดี มี ผู้นำชุมชนพาชาวบ้านไปศึกษาดูงานเพื่อให้ชาวบ้านมีความรู้ในด้านต่าง ๆ มากขึ้น

   ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้เล็งเห็นถึงจุดเด่นของชุมชนแล้ว จึงได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์และวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู