ข้าพเจ้านางสาวมาริสา นาคหาญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประเภทประชาชน ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ให้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การประกอบอาชีพของประชาชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าประชาชนในหมู่บ้านทั้ง12หมุ่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกผัก ปลูกพืช สวนครัวในครัวเรือน ทั้งเพื่อบริโภคและจำหน่าย ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เลี้ยงชีพในครอบครัว เนื่องจากคนในชุมชนปลูกผักรับประทานเองจึงทำให้ผักที่ได้ปลอดสารพิษและไร้สารเคมี จึงสามารถนำมาประกอบอาหารสำหรับประทานในแต่ละมื้ออาหารของคนในครัวเรือน ทำให้ประหยัดเงินในการใช้จ่ายในครัวเรือนตามแบบเกษตรพอเพียงและอาหารปลอดภัย โดยสรุป ตำบลวังเหนือ มีพื้นที่ในการเพาะปลูกจำนวนมากในชุมชนซึ่งเหมาะแกการประยุกต์ใช้ในชีวีตประจำวัน ซึ่งหลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู