1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 เรื่อง รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ของชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 เรื่อง รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ของชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

นางประทุมทอง บุตรเงิน ประเภทประชาชน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เข้าจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ NS03 หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

นางประทุมทอง บุตรเงิน ข้าพเจ้าได้ลงเก็บข้อมูลแบบเชิงลึกชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ คือ ข้อมูลการได้รับวัคซีนของคนในตำบลวังเหนือ ซึ่งยังได้รับวัคซีนไม่ทั่วถึง มีเพียงบางส่วนที่ได้รับวัคซีนแล้ว เช่น อสม อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น
รณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ของชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จากที่สถานการณ์ตอนนี้ เป็นที่รับรู้ว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดเป็นวงกว้าง อย่างรวดเร็ว สิ่งที่จะสามารถช่วยชะลอการระบาดคือ ทุกคนต้องรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ จากการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 คือ ชาวชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เบื้องต้นชาวบ้านได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยมี รพ.สต. คอยให้คำแนะนำและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง มีความเตรียมพร้อมรับมือ เพื่อให้ชุมชนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้

 

อื่นๆ

เมนู