ดิฉันนางสาวมาริสา นาคหาญ ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประเภท ประชาชน ในกลุ่มของ  NS03-ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในช่วงเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม  ดิฉันและทีมงาน ได้ลงพื้นที่เก็บรวมรวบข้อมูล ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงพื้นครั้งนี้ในพื้นที่ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี แหล่งน้ำตำบลวังเหนือจะลดปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัด สาเหตุเกิดจากปริมาณน้ำฝนมีน้อย แต่ยังพอมีน้ำใช้ ในการทำการเกษตรและยังไว้ใช้ในชุมชนและครัวเรือน เพียงพอต่อในช่วงฤดูร้อน สามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ ในฤดูถัดๆไปได้อีกด้วย

ดังนั้นชุมนุมตำบลวังเหนือจะมีน้ำใช้เพียงพอทุกฤดู จึงไม่ค่อยมีผลกระทบในช่วงหน้าแล้ง ดิฉันอยากจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยในช่วงภัยแล้ง มีความสำคัญมาก เกษตรกรต้องรู้จักเลือกปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย และหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้ทดแทนในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งเป็นพืชที่มีอายุสั้น ได้แก่ แตงกวา-แตงร้าน ฟักทอง แตงโม ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว แฟง และ ถั่วฝักยาว การปลูกพืชผักอายุสั้นใช้เงินลงทุนต่อรุ่นต่ำ แต่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรได้ 2-3 รอบต่อรุ่น ดังนั้นการมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรที่เพียงพอจึงส่งผลให้ประชาชนในชุมชนสามารถทำการเกษตรแบบยั่งยืนได้

อื่นๆ

เมนู