ข้าพเจ้านางสาวยุภา  หล้ามี ประเภทประชาชน ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบันถือเป็นที่น่ากังวลอย่างมากในหลายๆพื้นที่ จึงได้มีการรณรงค์ป้องกันจากหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นจากทางภาครัฐหรือเอกชลต่างๆ ครั้งนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงการรณรงค์และป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน ในแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลโนนขวาง จะมีการตั้งด่านจุดคัดกรองประจำหมู่บ้านซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะมีอาสาสมัครสุขภาพ(อสม.)เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแล คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าออกในหมู่บ้าน รวมถึงหากมีผู้ใดที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่หรือต่างจังหวัด จะต้องมีการรายงานให้กับ รพสต.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบทราบ ซึ่ง รพสต.ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบจะมี  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนา (รพสต.หนองนา) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงกะทิง (รพสต.ดงกะทิง)

ทั้งนี้สมาชิกในทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคโควิด 19 นี้ด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก รพสต.ทั้งสองแห่งและพี่ๆ อสม. ในการรณรงค์ให้ความรู้ แนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัคซีน และการดูแลตนเองต่างๆในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมคือ โครงการบูรณาการ การเรียนการสอนและการวิจัยเรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการดูแลแม่และเด็กหลังคลอด ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 3  คณะพยาบาลศาสตร์และพี่ๆ อสม.            บ้านดงกะทิงและบ้านหนองสระ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู