ข้าพเจ้านางสุนีย์  โรชัต  ปฏิบัติงานในตำแหน่งประชาชน ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยรับผิดชอบเขตตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายประสานงาน และลงพื้นที่สำรวจตามรายละเอียดตั้งแต่ 01(แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคลครัวเรือน ชุมชน) และ 02(แบบสอบถามผลกระทบจากโรคโควิด19) ต่อเนื่องมาจากเดีอนกุมภาพันธ์นั้น ชึ่งข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่จริงและได้สัมผัสถ๊งการดำเนินชีวิตของชาวบ้านในชุมชน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่จะดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริแบบเศรษฐกิจพอเพียงและเรียบง่าย ปลูกทุกอย่างที่กินได้ มีความสามัคคีกันในชุมชน มีผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดี

รายได้หลักก็คือ การทำไร่อ้อย มันสำปะหลัง ทำนา ทำสวน ปลูกยางพารา งานหลังฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีการทอผ้า จักสาน ปลูกผักแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง และรับจ้างทั่วไป ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริม ทำให้เกิดรายได้ในครัวเรือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู