ข้าพเจ้านางสาวยุภา  หล้ามี ประเภทประชาชน  ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนเมษายนนี้ ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานประจำตำบลโนนขวางทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบล เกี่ยวกับการนำข้อมูลที่ได้ลงสำรวจพื้นที่ ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม         มาวิเคาะห์เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักของชุมชน อาชีพเสริม หรือแม้กระทั้งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่างๆที่มีอยู่เดิมแล้วในชุมชน เพื่อพัฒนาและสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ครัวเรือนและชุมชนในอนาคตต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู