ข้าพเจ้านางสาวยุภา หล้ามี ประเภทประชาชน ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนกรกฎาคมนี้ มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างหนัก ในพื้นที่ตำบลโนนขวางพบผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นรายแรกของอำเภอบ้านด่านจึงทำให้มีการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด โดยทางอำเภอบ้านด่านได้มีการจัดพื้นที่คัดกรองและกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและในทุกๆพื้นที่ไว้ที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านกระดึงทอง อำเภอบ้านด่านและในพื้นที่ตำบลโนนขวางเองก็ได้จัดพื้นที่ไว้สำหรับคัดกรองและกักตัวเช่นกันคือ ศูนย์เด็กเล็กบ้านดงกระทิง และห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง เพื่อรองรับคนในพื้นที่ที่จะเดินทางเข้ามา

 

แต่อย่างไรก็ตามทีมผู้ปฎิบัติงานและข้าพเจ้าเองก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อศึกษาวิธีการทำการเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับผู้นำชุมชนหมู่ 1 บ้านดงกระทิงและได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกระทิงในการเยี่ยมชมการทำการเกษตรในโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างทีมผู้ปฎิบัติงานและชุมชน ซึ่งทีมผู้ปฎิบัติงานจะได้นำองค์ความรู้นี้มาวิเคราะห์และศึกษาวิธีการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดเป็นลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู