ข้าพเจ้านางสาวยุภา  หล้ามี ประเภทประชาชน ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงสำรวจพื้นที่ในชุมชนตำบลโนนขวางไม่ว่าจะเป็นการสอบถามในส่วนของการประกอบอาชีพ อาชีพเสริม หรือสิ่งต่างๆที่สามารถสร้างรายได้ในชุมชนแล้วนั้น ในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะขอกล่าวถึงประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน ประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนตำบลโนนขวางทั้ง 9 หมู่บ้านโดยส่วนมากนั้นจะยึดหลัก ฮีต 12 คลอง 14 เป็นประเพณีหลักที่ปฎิบัติสืบต่อกันมา แต่อาจจะมีความแตกต่างแต่เพียงวันและเวลาที่ยึดถือตามความสะดวกของคนในชุมชน หรือในบางชุมชนอาจจะงดเว้นไปบ้างขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละชุมชนเช่นเดียวกัน ประเพณีที่จะกล่าวถึงในวันนี้คือ ประเพณีทำบุญเบิกบ้านจะจัดขึ้นในช่วงแรม 14 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี ซึ่งคนในชุมชนมีความเชื่อว่า เป็นการทำบุญครั้งใหญ่ของชุมชน เป็นการเปิดรับสิ่งดีๆให้เข้ามาสู่ชุมชน ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในชุมชน เพื่อขอขมาในสิ่งที่ล่วงเกินต่อกัน ซึ่งกิจกรรมทั้งสองนี้บางชุมชนจะทำในวันเดียวกัน และประเพณีการไหว้หลวงพ่ออุดม(ศาลปู่ตา)จะจัดขึ้นในช่วง ขึ้น 6 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี เป็นการไหว้โดยมีไก่ ข้าวสวย ดอกไม้และเครื่องดื่ม แต่ละครัวเรือนจะจัดเตรียมมาไหว้รวมกันในวันดังกล่าวในช่วงเช้า ซึ่มมีความเชื่อกันว่า เป็นการเสี่ยงทายว่าผลผลิตของแต่ละครัวเรือนจะเป็นอย่างไร ซึ่งประเพณีแต่ละอย่างที่กล่าวมาอาจจะไม่ได้จัดขึ้นในทุกหมู่บ้านแล้วแต่ความพร้อมดังที่กล่าวมาข้างต้น

 

อื่นๆ

เมนู