ข้าพเจ้า นางสาวศิรินาถ สุวรรณทา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้าเเละสมาชิกในกลุ่มได้ลงพื้นที่บ้านดงเย็น ม.4 บ้านหนองเเต้ ม.3 เเละบ้านหนองสระ ม.6 ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปตามเเบบฟอร์ม 01(แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนเเละชุมชน) เเละ 02 (เเบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากเเก้วให้ประเทศ) เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สำรวจมาพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เเละสิ่งเเวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

จากการลงพื้นที่บ้านดงเย็น ม.4 บ้านหนองเเต้ ม.3 เเละบ้านหนองสระ ม.6 ข้าพเจ้าได้มีการสอบถามพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ทั้งข้อมูลทั่วไปเเละข้อมูลเชิงลึกถึงสภาพเเวดล้อมทั้งในครัวเรือนเเละชุมชน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ทำนา ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง เเละทำสวนยางพารา เป็นต้น เเละบริเวณรอบบ้านเเต่ละหลังจะมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน ส่วนในเรื่องของความรู้เเละการปฏิบัติตนเพื่อรับมือกับโรคโควิ-19  พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้เเละมีการปรับตัว เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู