ข้าพเจ้านางสาวศิรินาถ สุวรรณทา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเขตตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ข้าพเจ้าได้เเบ่งงานกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อลงพื้นที่บ้านดงกระทิง ม.1 บ้านหนองเเต้ ม.3 บ้านหนองสระ ม.6 เเละบ้านโนนขวาง ม.7 เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมต่อจากเดือนกุมภาพันธ์ให้ได้มากที่สุดตามเเบบฟอร์ม 01 เเละ 02 เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจสอบถามมาวิเคราะห์เเละพัฒนาตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากเเก้วให้ประเทศ)

จากการลงพื้นที่บ้านดงกระทิง ม.1 บ้านหนองเเต้ ม.3 บ้านหนองสระ ม.6 และบ้านโนนขวาง ม.7 พบว่าชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และในช่วงนี้เป็นช่วงตัดอ้อยชาวบ้านจะไม่อยู่บ้านในช่วงเวลากลางวัน ทำให้การเก็บข้อมูลนั้นเป็นไปได้ยาก ข้าพเจ้ากับสมาชิกในกลุ่มจึงเเบ่งงานกันเป็น 2 กลุ่มตามช่วงเวลา คือกลุ่มที่สะดวกเก็บข้อมูลในช่วงเวลากลางวัน เเละอีกกลุ่มคือกลุ่มที่สะดวกเก็บข้อมูลในช่วงเย็น เพื่อให้ได้ข้อมูลครัวเรือนมากที่สุด

อื่นๆ

เมนู