ข้าพเจ้า นางสาวยุภา  หล้ามี ประเภทประชาชน ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อรับทราบจุดประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานรวมถึงแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละบุคคลในการประสานงานในส่วนต่างๆ โดยในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานได้รับหน้าที่ปฏิบัติงานในตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1  บ้านดงกระทิง  หมู่ 2 บ้านปอหู  หมู่ 3 บ้านหนองแต้ หมู่ 4 บ้านดงเย็น หมู่ 5 บ้านสำโรง หมู่ 6 บ้านหนองสระ หมู่ 7 บ้านโนนขวาง หมู่ 8 บ้านหนองนา และหมู่ 9 บ้านปอแดง

ข้าพเจ้า ทีมปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้นำส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ลงสำรวจข้อมูลในพื้นที่ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวางและผู้นำชุมชนในทุกหมู่บ้าน พร้อมทั้งร่วมพูดคุยถึงหลักการและจุดประสงค์ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้กับท่านนายกองค์การบริการส่วนตำบลโนนขวางและท่านปลัดตำบลโนนขวาง

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลโนนขวางจะเริ่มจาก หมู่ 4 บ้านดงเย็น  หมู่ 3 บ้านหนองแต้ และ หมู่ 6 บ้านหนองสระ ตามลำดับ ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้จะมีแบบสอบถาม 01 (แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน)และ 02 (แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19) จากแบบสอบถาม 01 จะพบว่าอาชีพหลักของคนในชุมชนคือ เกษตรกรรม ทำนา ทำไร่อ้อย ทำสวนมันสำปะหลัง และสวนยางพารา อาชีพเสริมคือ ทอผ้า ทำเครื่องจักรสานและปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน และแบบสำรวจ 02 คือความรู้เความเข้าใจกี่ยวกับโรคติดต่อ โควิด 19 ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์และการประชาสัมพันธ์ของผู้นำชุมชน อสม. จึงมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นพอสมควรทำให้มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันน้อยมาก

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู