NS04 ศึกษาเกษตรอินทรีย์ บ้านดงกระทิง ยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้านายปิยราช  บุตรดี ในนามนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การทำงานในช่วงเดือนเมษายน เป็นช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนัก จึงต้องทำงานอย่างระมัดระวังมาก

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน เป็นโครงการของรัฐบาลที่ต้องการสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรัฐบาลมุ่งจัดสรรงบประมาณโดยตรงไปยังชุมชนทั่วประเทศ ให้ทุกชุมชนมีโอกาสในการได้รับความช่วยเหลือจากงบประมาณของภาครัฐอย่างรวดเร็ว กำหนดเป้าหมายการใช้เงินไว้ 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์พลังงาน โดยมุ่งให้ทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่อย่างมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ การลดต้นทุนและปัจจัยการผลิต พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่ม และสร้างโอกาสในการพัฒนาหรือเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชน

ความยั่งยืนในชุมชน

โครงการที่อนุมัติดำเนินการไปแล้วส่วนใหญ่ได้แก่โครงการประเภท การผลิตปุ๋ย ยุ้งฉาง ลานตาก เกษตรผสมผสาน การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ/ต้นน้ำ พลังงานทดแทน เป็นต้น โดยหลักเกณฑ์สำคัญที่ใช้ในการพิจารณาอนุมัติโครงการ ได้แก่ ความยั่งยืนของการดำเนินโครงการ และแนวทางการบริหารจัดการโครงการเพื่อความยั่งยืนในชุมชน

 

เดือนกรกฎาคม ได้มีการประชุมหารือ  จึงได้ทำการวางแผนให้เข้มงวดมากขึ้น เพื่อให้การจัดประชาคมไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด-19 โควิด-19 ส่งผลต่อผู้คนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และหายจากโรคได้เองโดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล

การดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคมนี้

เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการลดการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 รวมไปถึงการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เห็นถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีน โดยทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการในการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับประชาชนในพื้นที่และระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดทำ จึงได้เกิดเป็น“โครงการรณรงค์ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์” ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

>>>อ่านบทความที่น่าสนใจ<<<

รูปภาพประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู