ข้าพเจ้านางสาวยุภา หล้ามี ประเภทประชาชน ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์                                                                                สืบเนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2564 ที่ผ่านมาข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานยังเก็บข้อมูลได้ไม่ครอบคุมทั้ง 9 หมู่บ้าน ในเดือนมีนาคม พ.ศ 2564 ณ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานจึงได้ลงสำรวจข้อมูล ทั้งข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน และผลกระทบจากโรคโควิด 19 เพิ่มเติม โดยนอกจากประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกยางพารา ปลูกข้าว แล้วในบางหมู่บ้านจะมีการทอผ้าฝ้ายตีนแดง ผ้าไหมลายประยุกต์ งานจักสาน โดยมีการจัดตั้งเป็นกลุ่ม มีการทำการเกษตรในครัวเรือนคือปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานภายในครอบครัวอีกด้วย ทั้งนี้ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ภัยธรรมชาติการขาดแคล้นน้ำในช่วงหน้าแล้ง ในส่วนของการป้องกันโรคโควิด 19 นั้นประชาชนได้รับความรู้จากสื่อโทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่ สวมใส่หน้าการอนามัยก่อนออกจากบ้าน แต่ถึงอย่างไรก็ยังถือว่าโรคโควิด 19 นี้ยังมีผลกระทบกับคนในแต่ละหมู่บ้านน้อยกว่าคนในชุมชนเมืองใหญ่ ประชาชนส่วนใหญ่ยังสามารถออกไปท้องไร่ท้องนาเพื่อทำการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูงสุดในครัวเรือนได้ปกติ

 

อื่นๆ

เมนู