ข้าพเจ้า นายฉันทกะ ศรีเมือง ประเภท ประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS04 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เขียนบทความรายงานผลปฎิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

การปฏิบัติงานในช่วงเดือน กรกฎาคม กลุ่ม NS04 ได้ดำเนินการเผยแผ่ แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโควิด-2019 ตามที่ คณะกรรมการของ จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศ โดยเน้นให้ กลุ่ม อสม. และประชาชน ทุกตำบล เฝ้าระวัง และ เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การระบาดของ โรคไวรัสโควิด-2019 รอบใหม่ โดยมี โดย นายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอบ้านด่าน พร้อมกับ กลุ่ม สาธารณสุขอำเภอบ้านด่าน และ สถานีตำรวจภูธรบ้านด่าน ได้จัดเตรียมสถานที่กักตัวตามแนวทาง Buriram Healty Model อำเภอบ้านด่าน เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 15 จังหวัด ตามที่ประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ “ใครจะมาบุรีรัมย์ ต้องกักตัว” ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระดึงทอง เพื่อให้มาตราการการป้องกันเป็นไปตามแนวทางเดียวกันและ ง่ายต่อการควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-2019 และมีการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ในตำบล โนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ตามเนื้อหาในคลิปวีดีโอ ประจำเดือน กรกฎาคม 

กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ในตำบล โนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู