โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนสู่สังคมผู้สูงอายุ

ข้าพเจ้านายปิยราช บุตรดี ในนามนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การทำงานในช่วงเดือนกันยายน กับการทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนสู่สังคมผู้สูงอายุ

ความรู้ด้านสุขภาพ

ในเดือนกันยายนนี้ กลุ่มของเราได้จัดโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ รวมทั้งให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยมีโครงการดังนี้

 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอาชีพ (ผ้าซิ่นตีนแดง) และการตลาดออนไลน์
 2. โครงการป้องกันควบคุมการระบาด โรคโควิด-19 (สาธิตการผลิตเจลแอลกอฮอล์)
 3. โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนสู่สังคมผู้สูงอายุ
 4. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และโคกหนองนาโมเดล
 5. โครงการอบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การทำยากำจัดศัตรูพืช/การทำปุ๋ยอินทรีย์)
 6. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรค กลุ่มโรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรัง NCDs

โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนสู่สังคมผู้สูงอายุ จัดขึ้นวันที่ 2-3 กันยายน 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุจำนวน 50 คน จัดโครงการที่ ศาลาประชาคมบ้านดงกระทิง และ ศาลาประชาคมบ้านหนองสระ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้าน โภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
 2. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้ผู้สูงอายุ มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อ ดารงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ
 3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ
 4. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 5. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงวัยในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับตนเอง
 6. เพื่อเสริมสร้างให้พี่น้องประชาชนในชุมชนได้ตระหนักเห็นความสำคัญและให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในแต่ละครอบครัว

ผู้สูงอายุถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของสังคมที่มีคุณค่ายิ่งเนื่องจาก ผ่านประสบการณ์มามาก ได้ เคยเป็นกำลังสำคัญของสังคมมาก่อน มีความรู้ มีทักษะ อนุรักษ์ และสืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถี ชีวิตดั้งเดิม และได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมมาแล้วมากมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังจะต้องให้ความสำคัญ ในการยกย่องให้การดุแล ผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพจิต สุขภาพกายเป็นการเชิดชูเกียรติให้ ผู้สูงอายุ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

>>>อ่านบทความที่น่าสนใจ NS04 ลุยมอบสิ่งของสถานที่กักกันตัวโควิด-19 <<<

รูปภาพโครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนสู่สังคมผู้สูงอายุ

>>>>ลิงค์วีดิโอกลุ่ม ns04<<<<

อื่นๆ

เมนู