ข้าพเจ้านางสุนีย์ โรชัต ผู้ถูกจ้างงานประเภทประชาชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

 

ในเดือนกันยายนนี้ ทางกลุ่มตำบลโนนขวางได้จัดโครงการเพื่อประชาชนขึ้นหลายโครงการ ซึ่งโครงการข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือ โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนสู่สังคมผู้สูงอายุ

ปี 2564 นี้ ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้ว โดยมีการประมาณการว่ามีสัดส่วนผู้สูงอายุในช่วง 60 ปีขึ้นไปถึง 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 13 ล้านคน และคาดการณ์ว่า อีก 20 ปีข้างหน้า หรือปี 2583 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ 20 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของคนไทยจะเป็นผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไปจะมีมากถึง 3.5 ล้านคน

 

ดังนั้น กลุ่มของเราจึงจัดโครงการขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีและเตรียมความพร้อม โดยในหัวข้อที่สนทนากันในโครงการคือ คือ สถานการณ์ผู้สูงอายุในสังคมไทย การส่งเสริมสุขภาพด้วยหลัก 3อ 2ส 1ฟ การใช้สังคมออนไลน์  ความปลอดภัยในการใช้ยาสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกระทิง ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบริหารสมอง สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้ผู้ร่วมโครงการด้วย

 

จากการจัดโครงการ พบว่า ผู้ร่วมโครงการจำนวน 50 คน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและอยากให้มีโครงการเช่นนี้ในปีต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู