1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน
  4. NS05-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

NS05-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

          ข้าพเจ้า นางสาวอัจฉริยาภรณ์ แสงอ่อนตา ประเภท นักศึกษา ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ในวันที่6-7, 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ตำบลปราสาท อ.บ้านด่าน จังหวัด บุรีรัมย์

        ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่ 5 บ้านดอนไม้งาม หมู่ 10 บ้านตะโกตาเนตร หมู่ 16 บ้านเกษตรพัฒนา ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน จึงขอความกรุณาผู้ตอบแบบฟอร์มสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามทุกคำถามเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านดอนไม้งาม หมู่ 10 บ้านตะโกตาเนตร หมู่ 16 บ้านเกษตรพัฒนา ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ และได้พูดคุยกับผู้คนในหมู่บ้านที่อยู่อาศัยและทำมาหากิน หลังจากที่ได้พูดคุยและซักถามถึงความเป็นอยู่และความเป็นมาของหมู่บ้าน ตามแบบฟอร์ม 01 ที่ส่วนกลางให้มา พบว่าประชากรในหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่อ้อย และมีอาชีพเสริมปลูกหม่อน เลี้ยงไหม เลี้ยงสัตว์

        ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเพื่อเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านดอนไม้งาม หมู่ 10 บ้านตะโกตาเนตร หมู่ 16 บ้านเกษตรพัฒนา ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและอำนวยความสะดวก

 

ไฟล์แนบ

อื่นๆ

เมนู