ข้าพเจ้านางสาวสโรชา คะเชนรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้มีการเข้าประชุมกับทางคณะอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รายงานข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด นำเสนอต่อคณะอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนมาสรุปและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญของตำบลปราสาทเพื่อมาทำโครงการพัฒนาชุมชน

        วันที่ 5 เมษายน 2564 ได้มีการนัดประชุมกับทีมปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมวางแผนโครงการที่รวบรวมข้อมูลความสำคัญของตำบลปราสาท

      โดยคนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา หลังจากการทำนา ก็จะมีการปลูกผัก การทอผ้าไหม และการจักสาน ซึ่งคนส่วนมากก็จะปลูกไว้ทานเอง ไว้ขายด้วย แต่ยังขาดตลาดรองรับในส่วนตรงนี้ จึงเสนอชื่อ โครงการที่ 1 โครงการตลาดสินค้าผักสวนครัวและพืชไร่

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมไทย ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยส่วนมากแล้วในตำบลก็จะนิยมทำลายเดิมๆ ยังขาดความรู้เกี่ยวกับลายใหม่ที่น่าสนใจต่อตลาดรองรับ จึงอยากมีโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อพัฒนาลายใหม่ๆเพื่อดึงดูดความสนใจเพิ่มขึ้น

โครงการที่ 3 โครงการผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก โดยมีชาวบ้านส่วนหนึ่งทำอยู่แล้ว และอาจเพิ่มงานกับผู้สูงอายุที่ว่างงานมาพัฒนาหารายได้จากส่วนตรงนี้ได้เพิ่มและสามารถพัฒนายกระดับรายได้ของชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู