ข้าพเจ้า นางสาวมนพันทธ์ ดียิ่ง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่1-12 มีนาคม 2564 เวลา 09:30น. ณ บ้านปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่หมู่2 บ้านปราสาท ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โดยมีทั้งหมด 117 หลังคาเรือน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ตามที่ส่วนกลางส่งแบบฟอร์มมาให้ เพื่อทำไปประเมินผลนำไปวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคตของชุมชนนั้น

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปขออนุญาตท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่2 บ้านปราสาท ก่อนการลงพื้นที่สำรวจ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่และคนในชุมชนหมู่2 บ้านปราสาทเป็นอย่างดี การสำรวจในครั้งนี้้พบว่า คนในชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (emerging infectious diseases) ที่ได้ส่งให้ส่วนกลางไปแล้วนั้น.

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานครั้งนี้คือสภาพอากาศมีฝนตกและสุนัขที่ทางชาวบ้านเลี้ยงไว้ดุร้าย ทำให้ไม่สามารถเข้าไปสำรวจได้ทุกหลังคาเรือน

ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านหมู่2 บ้านปราสาท และชาวบ้านในชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทางทีมงานจะนำข้อมูลที่ได้ส่งไปยังส่วนกลางเพื่อทำการวิจัยและนำมาพัฒนาชุมชนท่านต่อไป.

อื่นๆ

เมนู