บทความการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน เดือนพฤษภาคม

          ข้าวพเจ้านางสาวชลธิชา ดุจจานุทัศน์ ผู้ถูกจ้างงานประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมทาง google meet กับหัวหน้าโครงการเพื่อมอบหมายหน้าที่ให้ทีมงานแต่ละคนและเขียนโครงการหลังจากทำการวิเคราะห์ได้ข้อมูลความต้องการของชุมชนแล้ว โดยกลุ่มของดิฉันได้รับมอบหมายคือโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มศักยภาพ (Upskill,Reskill) อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์ ผู้รับผิดชอบโครงการได้แก่ ดิฉัน นางสาวชลธิชา ดุจจานุทัศน์  นายนราวิชญ์ ระวันประโคนและนายเอกภาพ  ตราศรี 

วันที่ 14 เดือนพฤษภาคม 2564 ได้ร่วมประชุมผ่าน google meet อีกครั้งเพื่อแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบของแต่ละคนในการจัดงานประชุมประชาคมผู้นำเพื่อคืนข้อมูลชุมชน

ในวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมปรึกษาหารือ ที่ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านละเบิก ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนตรวจสอบโครงการที่รับผิดชอบ และช่วยแอดมินสรุปข้อมูลจากการทำแบบสำรวจเป็นร้อยละ

ส่วนในช่วงวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้ไปร่วมการประชุมทีมงานที่บ้านของประธาน และดิฉันได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินงาน ในการประชุมประชาคมผู้นำเพื่อคืนข้อมูลชุมชน ได้ทำการรวบร่วมข้อมูล เขียนพิธีการ ลำดับเหตุการในวันงาน จัดซื้ออาหารในช่วงเบรค

อื่นๆ

เมนู