บทความการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 

ข้าพเจ้า นางสาวชลธิชา ดุจจานุทัศน์ ผู้ปฏิบัติงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนัักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ในระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและที่ทีมงานได้ลงสำรวจหมู่บ้าน 3 หมู่บ้านในตำบลปราสาท ได้แก่ บ้านปราสาท หมู่ที่ 1,บ้านปราสาท หมู่ที่ 2,บ้านปราสาทพร หมู่ที่ 3และบ้านนาล้อม หมู่ที่ 13 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆของแต่ละครัวเรือนมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ลงไปปฏิบัติหน้าที่สำรวจครัวเรือนของผู้คนในชุมชน ทั้ง 4 หมู่บ้าน เพื่อขอข้อมูลครัวเรือนเบื้องต้น ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจพื้นที่ครั้งแรกที่บ้านปราสาท หมู่ที่ 1 โดยการนำทางจากผู้ชำนาญในพื้นที่ และยังเป็นหัวหน้ากลุ่มของข้าพเจ้า คือนางสาวจิฐติกรณ์ ซื่อรัมย์

(เลขานุการ) ข้าวพเจ้าได้เดินทางไปยังตำบลปราสาทเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านมีลำน้ำอยู่ตลอดสองฝั่งทาง เป็นบรรยากาศที่สงบและร่มรื่น เป็นที่ๆเหมาะการพักผ่อน พอเข้าไปถึงในตัวหมู่บ้าน ชาวบ้านก็ยังคงวิถีชีวิตชาวบ้านไว้อย่างน่าสนใจ อยู่กันอย่างระบบเครือญาติมีความอบอุ่นและเป็นกันเองอย่างมาก ตอนรับอย่างเป็นมิตร แนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ช่วยเรียกครัวเรือนข้างเคียงเพื่อมาให้ข้อมูล ซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากในสังคมเมืองปัจจุบัน ชาวบ้านในชุมชนประกอบอาชีพส่วนมากเป็นเกษตรกร มีการทอผ้าไหมบ้างครัวเรือน ในชุมชนมีการอนุรักษ์พันธุ์ปลาธรรมชาติ แต่ทั้งนี้ในชุมชนยังมีปัญหาเรื่องท่อระบายซึ่งไม่สามารถระบายน้ำได้ ทำให้การระบายน้ำเสียในชุมชนนั้นเป็นไปได้อย่างลำบาก และชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ต้องการให้มีผู้ที่มารับผิดชอบและดูแลในส่วนนี้ ปัญหาในการสำรวจ คือเวลาที่ข้าพเจ้าลงปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเวลากลางวันซึ่งผู้คนในชุมชนไม่ค่อยอยู่กันในครัวเรือนต่างพากันออกไปทำงาน และไปไร่,ทำนา กันเป็นบางส่วน จึงทำให้ไม่ได้ข้อมูลในส่วนนี้ 

จากการสำรวจทั้ง 4 หมู่บ้านได้รับข้อมูลตามที่ต้องการและส่งให้ส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการลงพื้นที่ทำแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนในครั้งนี้ 

อื่นๆ

เมนู