ข้าพเจ้านางสาววรรณวิสา  พูลกิ่ง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และในวันที่ 10 มีนาคม 2564 จึงได้มีการเข้าร่วมประชุมกับทีมงานทั้งหมดในตำบลปราสาท พร้อมด้วยอาจารย์ประจำตำบล เพื่อพูดคุยปรึกษาหารือในเรื่องของการเก็บข้อมูลที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการเก็บข้อมูลพร้อมทั้งหาข้อแก้ไขในปัญหานั้นๆ และพูดคุยเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในลำดับต่อไปหลังจากที่เก็บข้อมูลในการลงพื้นที่สมบูรณ์แล้ว ซึ่งได้มีแจกแจงงานให้แต่ละกลุ่มได้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

 

ทางทีมงานได้มีการนัดวันในการเก็บข้อมูลให้สำเร็จ สรุปได้ว่าวันที่ 15 มีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ช่วยกันเก็บข้อมูลที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ คือหมู่ 11 บ้านมะขามป้อม และ หมู่ 12 บ้านบุ ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปขออนุญาตผู้ใหญ่บ้าน และได้รับความร่วมมือในการลงพื้นที่สำรวจโดยการประชาสัมพันธ์ให้ตามหอกระจายข่าวหมู่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ให้ความช่วยเหลือในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

ภาพประกอบในการลงพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านบุ

ผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลแต่ละหลังคาเรือน

ภาพประกอบในการลงพื้นที่หมู่11 บ้านมะขามป้อม

สำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม 01

ปัญหาและอุปสรรคในการสำรวจครั้งนี้ คือสภาพอากาศที่ร้อนมากและบางวันมีฝนตก รวมไปถึงชาวบ้านในชุมชนไม่อยู่บ้านไปทำงานที่อื่น เช่น ต่างจังหวัด หรือในเมือง ทำให้การสำรวจได้ไม่ลุล่วงเท่าที่ควร

ทั้งนี้ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณทีมงานและผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 และ 12 เป็นอย่างสูง ที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ ในการสำรวจและตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ทางทีมงานจะนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เป้าหมายเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู