ข้าพเจ้า นายนรวิชญ์ ระวันประโคน ประเภทนักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 6-14 กุมภาพันธ์  2564

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้าน บ้าน เพ่ือเก็บข้อมูล ต่างๆของแต่ละครัวเรือนเพื่อมาใช้ในการพัมนาเศรษกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุม

จึงขอความกรุณาผู้ตอบแทนฟอร์มบทุกคำถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและคำภาม คำตอบเพื่อที่จะเป็นประโยชในการพัณณาชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้ขอข้อมูลไปสอบถามผู้ใหย่บ้าน ทั้ง3 หมู่บ้าน เพื่อขอข้อมูลเบื้องต้นในการสำรวจพื้นที่แรกเริ่มสำรวจที่บ้าน ชาวบ้านให้ความรวมมือเป็นอย่างดีบ้านหลังไหนไม่สะดกวกก็ให้ลูกหลานตอบแทน เสร็จจากบ้านหมู่นี้ ต่อไปหมู่บ้านที่พูดภาาาถิ่นกันเยอะส่วนใหญ๋เป็นผู้สูงอายุและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้คนในหมู่บ้านน่ารักมากให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บอกทางน่ารักมากข้อมูลได้ส่งไปที่สวนกลางข้อมูลเชิงสถิติและเพื่อวิเคราะข้อมูลวิชาการ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญืบ้านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและชาวบ้านให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

 

 

อื่นๆ

เมนู