ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้า นายนราวิชญ์ ระวันประโคนและทีมงานได้มาประชุมวางแผนในการเก็บข้อมูลในส่วนที่เหลือโดยการแบ่งกลุ่มในการลงพื้นที่และร่วมด้วยช่วยกันเก็บพื้นที่ที่ยังไม่ครบ และแต่ละคนนำเสนอความคิดเห็นในการประชุม

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บข้อมูลที่บ้านตะโกตาเนตร จากการลงสำรวจหมู่บ้านชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นกันเองต้อนรับเราอย่างดี อาชีพส่วนใหญ่มาจากการทำการเกษตร เลี้ยงวัว และรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่คนที่อยู่บ้านมีแต่ผู้สูงอายุ และเด็ก

จากการลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านได้ข้อมูลตามที่ต้องการส่งต่อให้ส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสิถิติเพื่อนำข้อมูลนี้ไปพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต

อื่นๆ

เมนู