ข้าพเจ้า นางสาววรรณวิสา  พูลกิ่ง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ เวลา 9:30 น. ณ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่ 12 บ้านบุ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน โดยมีทั้งหมด 161 ครัวเรือน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน จึงขอความกรุณาผู้ตอบแบบฟอร์มสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามทุกคำถามเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เข้าไปสอบถามผู้ใหญ่บ้าน ในหมู่ 12 บ้านบุ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ และได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นคนในพื้นที่อยู่และทำมาหากิน มาเป็นระยะเวลาหลายปีหลังจากที่ได้พูดคุย และซักถามความเป็นอยู่และความเป็นมาของหมู่บ้านข้าพเจ้าได้ซักถามข้อมูลอย่างละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาและได้ให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ แบบฟอร์ม01 สำรวจข้อมูลพบว่าการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในชุมชนมีการทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว เกษตรผสมผสานและทอผ้าไหมเพื่อจำหน่าย โดยเป็นพ่อค้าคนกลางในหมู่บ้านมีร้านค้า 7 ร้านในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเพื่อเขียนเรียบเรียงเชิงวิชาการ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างมาก

 

อื่นๆ

เมนู