ข้าพเจ้า นางสาวสโรชา คะเชนรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์  ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 น. ณ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

   ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 17 บ้านหนองสะแก ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีทั้งหมด 79 ครัวเรือน เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเศรฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน จึงขอความกรุณาผู้ตอบแบบฟอร์มสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามทุกคำถามเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เข้าไปสอบถามผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านหนองสะแก ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
เเละได้พูดคุยกับผู้คนในหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้คนในพื้นที่อยู่อาศัยและทำมาหากิน มาเป็นระยะเวลา 3-4 วัน หลังจากที่ได้พูดคุย และซักถามถึงความเป็นอยู่และความเป็นมาของหมู่บ้านแล้วข้าพเจ้าได้ซักถามข้อมูลอย่างละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาและได้ให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้  แบบฟอร์ม01 สำรวจข้อมูลพบว่าการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกผัก เเละ ปลูกข้าวเพื่อจัดจำหน่าย โดยเป็นพ่อค้าคนกลางเอง อาชีพเสิรมก็จะมีรับจ้างทั่วไป การทำไม้กวาด จักสานซุ้มไก่ การทอเสื่อ เเละในบริเวณหมู่บ้านมีร้านค้า 1 ร้านในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเพื่อเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 17 บ้านหนองสะแก เป็นอย่างมากค่ะที่ต้อนรับคณะสำรวจเป็นอย่างดี

รูปภาพการลงพื้นที่

 

อื่นๆ

เมนู