ข้าพเจ้า นางสาวสุภาพร พาลพล ประเภท นักศึกษา ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ ถึง 1-15 มีนาคม 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม  หมู่ 8 , 9, 15, 18 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  ตามแบบฟอร์ม 01 และ 02 และจัดส่งข้อมูลออนไลน์ไปยังส่วนกลาง

ในวันที่ 10 มีนาคม  2564 ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้ดำเนินงานและอาจาร์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  การประชุมในครั้งนี้ได้พูดคุยเรื่องการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ และได้แบ่งหน้าที่กันในการวิเคราห์และสังเคราะห์ข้อมูล

ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10:00 น. คณะผู้ดำเนินงานได้นัดประชุมเพื่อมาสรุปวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล ตามแบบฟอร์มสำรวจ 01,02,03,04 จากส่วนกลาง

จากการลงเก็บข้อมูลตามครัวเรือนในชุมชน พบว่าประชาชนมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร และการลงทุนในการทำการเกษตรมักมากกว่ารายรับที่ได้ต่อปีจากการทำเกษตร  และชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงก็มีอาชีพเสริมเป็นการทอผ้าไหม แต่ยังไม่มีตลาดส่งขายที่เป็นหลัก นอกจากนี้ชาวบ้านให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาแหล่งกำจัดขยะ  ว่าไม่มีแหล่งกำจัดขยะหรือทิ้งขยะ ทำให้ชาวบ้านต้องทำการกำจัดเอง โดยการเผาหรือนำไปทิ้งนอกพื้นที่ชุมชน  ชาวบ้านอยากให้มีแหล่งกำจัดขยะในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหานี้

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านตลาด หมู่ 9 บ้านกะชายใหญ่ หมู่ 15 บ้านกะชายน้อย และ หมู่ 18 บ้านกะชายสามัคคี ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและอำนวยความสะดวก

รูปภาพประกอบ

     

 

 

อื่นๆ

เมนู