ข้าพเจ้า นางสาวจิรัฐติกรณ์ ซื่อรัมย์ประเภทประชาชนตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.ณ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

     ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปขออนุญาตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านปราสาท นายณัฐวัฒน์ พรหมบุตร ท่านเป็นผู้นำที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือในการลงพื้นที่ของทีมงานเป็นอย่างดี  โดยท่านได้บอกทีมงานว่าทานพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม เพื่อให้ชุมชนพัฒนาในทางที่ดีขึ้น  แต่ท่านติดภาระกิจประชุมด่วนเลยประสานให้ ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ธนัชชา คงเร่ง ได้ให้ข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับชุมชน หลังจากที่ได้ไปสอบถามปัญหาและความต้องการในหมู่บ้านแล้วรายละเอียดพบว่าคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร มีอาชีพทำนา พอหมดหน้านาก็ออกไปรับจ้างนอกพื้นที่ชาวบ้านมีความต้องการอาชีพเสริมหลังจากการทำนาเพื่อเพิ่มรายได้ในยามที่หมดหน้าทำนา รายได้ส่วนใหญ่ของชุมชนเกิดจากการอนุรักษ์ปลาธรรมชาติและการปลูกต้นยูคาลิปตัสบนพื้นที่สาธารณะ และยังมีประเพณีและวัฒนธรรมที่โดดเด่นคือการแห่นาคโดยใช้ช้าง และการทำบุญตักบาตร ตามแบบสำรวจ 01แบบสอบถาม ข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชนที่ทางส่วนกลางส่งมาให้ตรวจสอบไปแล้วนั้น

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านธนัชชา คงเร่ง⬇️

ประเพณีและวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชุมชน⬇️

 

 

 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานในครั้งนี้คือคนในหมู่บ้านได้ออกไปทำงานในต่างจังหวัดจึงเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ได้ทุกหลังคาเรือน รวมไปถึงสภาพดินฟ้าอากาศเนื่องจากฝนตกทำให้การทำงานไม่ราบรื่น และสุนัขที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ดุร้าย ทำให้ไม่สามารถเข้าไปเก็บข้อมูลได้ ทุกครัวเรือน

        ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ณัฐวัฒน์  พรหมบุตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านธนัชชา คงเร่งและชาวบ้านปราสาทเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ทางทีมงานจะนำข้อมูลที่ได้ไปประเมินเพื่อนำผลการประเมินปรับปรุงพัฒนาชุมชนของท่านต่อไป

ลงพื้นที่สำรวจหมู่ 1 บ้านปราสาท⬇️

 

 

 

อื่นๆ

เมนู