ข้าพเจ้านางสาวพิลาวัลย์ ศิขินารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 31 มีนาคม 2564  เวลา 9.30 ณ ตึก 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอาจารย์ที่ปรึกษารายผลการวิเคราะห์ข้อมูล และทำ SWOT Analysis เพื่อมาทำโครงการพัฒนาชุมชนให้ตรงความต้องการของคนในชุมชนตำบลปราสาท โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาชุมชนอธิบายให้ความรู้ ให้ทีมงานได้ทำการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำโครงการเพื่อจะได้เห็นปัญหาและความต้องการของคนชุมชนตำบลปราสาท

จากการได้เข้าร่วมประชุมทำการวิเคราะห์ข้อมูล ชาวบ้านได้ทำการเกษตร ทอผ้าไหม จักรสาน เป็นส่วนมาก ดังนั้นจึงนำมาเขียนโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนตำบลปราสาท ข้าพเจ้าและทีมงานได้เขียนโครงการส่งต่อหัวหน้าโครงการเพื่อทำการพิจารณาและได้รับการพัฒนาชุมชนตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู