ข้าพเจ้านางจำเรียง สุวรรณ์รัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ประชุมออนไลน์แบ่งงานเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD

จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ม.18 บ้านกะชายสามัคคี ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือการทำนา เป็นวิถีชีวิตที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ เพราะถือว่าการทำนาข้าวมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์และสัตว์ สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ฤดูทำนาปีจะเริ่มในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยเริ่มจากไถปรับปรุงสภาพดินเพื่อเริ่มต้นเตรียมดินให้พร้อมที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งต่างจากสมัยก่อนใช้วิธีดำนา ที่จะต้องใช้แรงงานและค่าจ้างจำนวนมาก ทำให้ปัจจุบันชาวนาหันมาใช้วิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อลดต้นทุนและสะดวกสบายต่อการทำนา ในส่วนของผลผลิตที่ได้ ก็คือข้าวเปลือก ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้กินเองและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปขาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

นอกจากนี้ชาวนายังเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ฝนตกไม่ถูกตามฤดูกาลแห้งแล้ง ทำให้ข้าวเสียหายและบางปีก็เจอกับน้ำท่วม สร้างความเสียหายให้กับชาวนา ดังนั้นสภาพดิน ฟ้า อากาศ มีผลกระทบต่อการทำนา

 

 

อื่นๆ

เมนู